Cartref

Newyddion

dewislen Cynnig

cyflenwi

Manylion Cyswllt

Home

News & Features

Menu & Food

Contact Details

 

 

 

Newyddion
News and Events

 

Diwrnod Pysl Cenedlaethol
29/01/2019Diwrnod thema Pysyl wedi cael ei gynnal wythnos yma gyda Ysgol Dwyran wedi gwneud teisen siocled cylch a chroes. Ysgol Dwyran participated in the National Puzzle Day theme day on Tuesday 29th January. Cenys Owen Cook in Charge in Ysgol Dwyran made a homemade Puzzle Pizza and enjoyed creating Noughts and Crosses on the Chocolate Cake.
 
 

Santes Dwynwen
25/01/2019Mae ysgolion drost Ynys Mon wedi cynnal bwydlen thema Santes Dwynwen ar 25 Ionawr. Bwydlen oedd Pastai Bugailiad Brenin Brychan Brycheiniog, Pys a Moron gyda Bara y Dydd ac i bwdin Teisen Gri. Ac dyma llun o Teisin Gri Betty Hand, Cogyddes Ysgol y Tywyn. Schools across Anglesey took part in a special theme day for Santes Dwynwen on 25th January. The menu was King Brychan Brycheiniog Shepherd’s Pie, Peas and Carrots and Bread of the Day with Welsh Cake for pudding. Here’s a photo of the welsh cakes made by Betty Hand, Cook in Ysgol Tywyn.
 
 

LACA Cogydd y Flwyddyn
23/01/2019Cystadlodd Joanne Cox Cogydd Ysgol Pentraeth mewn Cystadlaeath LACA Cogydd y Flwyddyn ac llwyddo ir rownd derfynol Rhanbarthol Cymru ar Dydd Mercher 23 Ionawr. Bwydlen oedd Chilli Ddraig gyda Reis a Salsa Thomato a Nionod ac i bwdin Teisen Gri gyda Mefus a Creme Fraiche mint. Roedd y plant Ysgol Pentraeth wedi hoffi yr pryd enwedig yr bara ddraig ac roedd beirniaid y dydd hefyd yn hapus iawn gyda them Cymraeg yr fwydlen. Jo Cox Cook in Charge at Ysgol Pentraeth competed in the Wales Regional Final of the LACA School Cook of the Year Awards on Wednesday 23 January. The menu was Chilli Dragons Nest with Traffic Light Rice and Tomato and Onion Salsa followed by Welsh Cake with Strawberries and mint Creme Fraiche. The children at her school loved the dragon bread and the judges were very impressed with the welsh theme running through her menu.
 
 

Christmas Dinners
21/12/2018Y mis yma mae genod y gegin wedi bod yn prysur yn paratoi Cinio Nadolig i ddisgyblion a athrawon ysgolion Ynys Mon ar diwrnod cinio nadolig mae ddisgyblion ac genod y gegin wedi gwusgo dillad neu hetiau Nadolig. This month we have been busy preparing Christmas Dinners for all staff and pupils in Anglesey Schools on their Christmas dinner day staff and pupils were wearing Christmas jumpers or hats.
 
 

Ysgol Gyfun Curry Corner
04/12/2018Mae yna ddewisiadau newydd ar gael yn Ysgolion Uwchradd Ynys Mon y tymor yma ac byddent ar y fwydlen newydd yn y flwyddyn newydd. Un ohonynt yr Gornel Cyri disgyblion Ysgol Gyfun wedi mwynhau yn fawr iawn. New concept offers have been introduced in the secondary schools this term, they will be on the new menu in the new year. One of the offers was Curry and Rice with sides of Popaddoms Onion Bhajis and Vegetable spring rolls.
 
 

Parents Evening TasterSession
09/10/2018Mae Rhieni a plant o ysgolion gynradd yn ardal Llangefni wedi cael noson sesiwn flasu bwyd o bwydlen ysgolion uwchradd yn ysgol Gyfun Langefni. Roedd y noson yn Llwyddianus iawn .Roedd Avril y cogyddes wedi paratoi Torth Llysueol Cyri Cyw Iar Spwng Ffrwythau a Cacen Moron. A taster session at Ysgol Gyfun Llangefni was a big success as parents and children of year 6 primary schools in the Llangefni Area tasted various food from the current menu in the secondary schools.Avril the cook had prepared a vegetable loaf chicken Curry Carrot Cake and Fruity Sponge.
 
 

Ysgol Henblas Bread Making
25/09/2018Hwyl fawr yn Ysgol Henblas yn cynnal sesiwn gwneud bara gyda blwyddyn 5 a 6. Roedd y plant wedi bod yn gwneud prosiect ar y Rhyfel Byd Cyntaf felly roedd hyn yn gyfle cael trafodaeth ar syt roedd teluoedd yn gwneud mwy o gynhwysion gan gynnwys bara. Dysgodd y plant ble dechreuodd bara a pa gynhwysion sydd wedi u cynnwys. Yna roedd gyfle i weithio gyda bara gan gwneud siapiau wahanol. Coginiodd yn ein gegin iddynt fynd adref. Fe wnaethon ni eu gadael gyda Sourdough a rysait i wneud eu bara eu hunain ddiwrnod arall. We had great fun at Ysgol Henblas holding a bread making session with years 5 and 6. The children had been doing a project on World War 2 and we explained to them how families had to be more self sufficient and make much more of their daily food from limited ingredients including bread. The children learnt where bread originated from and learnt what ingredients are included in bread making. They then got a chance to work with some bread dough and make shapes which were later cooked for them to take home. We left them with some Sourdough starter and a recipe to make their own bread another day.
 
 

Ysgol Llandegfan Healthy Eating Sessions and Parent Taster
20/09/2018Mae yna Sesiynau Bwytan Iach wedi cael ei cynnal gyda dosbarth babanod yn Ysgol Llandegfan a lle roedd trafodaeth am bwysigrwydd lleihau siwgr yn ein diet a brwsio ei dannedd bob dydd. Hefyd trafadaeth am y Canllaw Bwytan Iach ac roedd y plant yn gallu mynd ati i wneud eu plat iach eu hunain. Ar ddiwedd y diwrnod ysgol cynhaliwyd sesiwn blasu ar gyfer rhieni a gofalwyr a fynychwyd yn dda iawn. Roedd y rhienin gallu gweld blat cinio ysgol ac blasu rhai prydau or fwydlen y tymor hwn gan gynnwys y Pastai Cyw iar a Chennin strudel Afal a gwahanol fathau o fara. We held Healthy Eating Sessions with the infants in Ysgol Llandegfan and discussed the importance of reducing sugar in our diets and brushing your teeth every day. We talked about the Healthy Eating Plate and the children were able to have a go at making their own healthy plate. At the end of the school day we held a taster session for parents and carers which was very well attended. Parents were able to see examples of the school dinner plate and to taste some dishes from this terms menu including the Chicken and Leek pie Apple Strudel and various different types of bread.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Mary Winfield and Sammie Hughes and Sharon Bulloch wedi cael gwbor y milltir mwy. Mary Winfield and Sammie Hughes and Sharon Bulloch won the Extra Mile Award.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Amy Jones o Ysgol Llangaffo wedi cael gwbor Cynnydd Nifer Prydau. Amy Jones from Ysgol Llangaffo won the Increase in Meal Numbers Award.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Debra Roberts o Ysgol Biwmares wedi cael gwbor Performiad Cyson. Debra Roberts from Ysgol Beaumaris won the Consistent Performance Award.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Andrea Thorburn o Ysgol Llanbedrgoch a Beverley Jones o Ysgol Morswyn a Julie Jones o Ysgol Pencarnisiog wedi cael gwbor Gweithio mewn Partneriaeth. Debra Roberts from Ysgol Beaumaris won the Consistent Performance Award.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Elena Day o Ysgol Niwbwrch wedi cael gwbor Perfformaid Cyllid Cynradd. Elena Day from Ysgol Newborough won the Primary Financial Performance Award.
 
 

Noson Gwoburo Staf
13/07/2018Mae Janet Hughes ac Ann Edmonds o Ysgol Esceifiog wedi cael gwbor Ysgol y Flwyddyn. Janet Hughes and Ann Edmonds from Ysgol Esceifiog won the School of the Year Award.
 
 

Ysgol Parc y Bont Healthy Eating Session
12/07/2018Mae Sesiwn Bwytan Iach wedi cael ei cynnal yn Ysgol Parc Y Bont gyda blynyddoedd 3 a 4 lle roedd trafodaeth am faint o fraster a siwgr sydd mewn creision diodydd a siocled. Ar ddiwedd y sesiwn death Bwgan Brain Jo Joe yno i ymweliad yr ysgol. A Healthy Eating session was held at Ysgol Parc Y Bont with years 3 and 4 and we discussed the oil and sugar content in lots of popular snacks including crisps and chocolate. At the end of the session they had a surprise visit from Jo Joe Crow.
 
 

LACA Finishing Touches
11/07/2018Mae Nia Jones o Ysgol Y Borth wedi cystadlu yn LACA Finishing Touches yn Birmingham eto eleni ac wedi dod adref gyda Aur yn y Cupcakes ar Efydd yn y Tartiau Ffrwythau Unigol. Llongyfarchiadau. Nia Jones from Y Borth School competed in the LACA Finishing Touches in Birmingham again this year and came home with Gold in the Cupcakes and Bronze in the Individual Fruit Tarts Congratulations.
 
 

LACA Finishing Touches
11/07/2018Mae Elena Day o Ysgol Niwbwrch wedi cystadlu yn LACA Finishing Touches yn Birmingham eto eleni ac wedi dod adref gyda Arian yn y Caws Cacennau Aur yn y Cwpan Cacennau ac Aur yn y Tartiau Ffrwythau Unigol. Enillodd hefyd y Gorau mewn Dosbarth ar gyfer ei Dartau Ffrwythau Unigol. LLongyfarchiadau. Elena Day from Niwbwrch School as competed in the LACA Finishing Touches again this year and came home with Silver in the Cheescakes Gold in the Cupcakes and Gold in the Individual Fruit Tarts. She also won Best in Class for her Individual Fruit Tarts. Congratulations.
 
 

Ysgol Cemaes School
04/07/2018Mae Ysgol Cemaes wedi cael diwrnod agored ar 4ydd Orffenaff I ddangos beth meant wedi gwneud yn yr gardd ysgol. Gyda llysiau roedd yr ysgol wedi tyfu roeddent ar werth ar y diwrnod. Roedd paned a bisgedan aar gael ar y diwrnod. Ysgol Cemaes held an open garden on 4th July 2018 to showcase the garden they had created following a grant awarded to them by Caterlink. School grown produce was on sale and there was an opportunity to have a chat with the children and see a portfolio of the progression of the garden. A cup of tea and a scone with the school grown strawberries was on offer too.
 
 

Ysgol Gymraeg Morswyn School
20/06/2018Ar 20 Fehefin roeed Ysgol Gymraeg Mordwyn gyda ymwelwyr o Iwerddon. Roedd Anti Bev and Anti Ali gyda 20 ddisgyblion yno yn cael cinio, roedd pawb wedi mwynhau gyda’r ddisgyblion yn dweud faint on gyfeillgar ac hapus oedd Anti Bev ac Anti Ali. On 20th June, Ysgol Gymraeg Morswyn had a visit from some special guests. Anti Bev and Anti Ali provided lunch for 20 extra pupils who were visiting from Ireland. They all thoroughly enjoyed their food and felt very welcomed by our cook and her assistant, also commenting on their happy, friendly personalities.
 
 

Ysgol Henblas School
14/06/2018Ar 14 Fehefin roedd Ysgol Henblas yn cynnal diwrnod peldroed, gyda peli Messi and spageti. Bara wedi goginio fel peli ar roedd yr plant wedi gwysgo crys ei hoff dim peldroed. Roedd yr ysgol hefyd wedi rhoid llyniau I plant cael ei lliwio. On 14th June Ysgol Henblas held the Football theme day and cooked Messi’s meatballs and spaghetti. They had football shaped bread rolls and the cook and the children dressed up in their favourite team’s football shirt. The school got involved by printing out football themed colouring sheets for the children to enjoy completing.
 
 

Sesiwn Blasu Ysgol Parc Y Bont School Taster Session
25/05/2018Ar Dydd Gwener 25 Fai roedd Caterlink yn Ysgol Parc Y Bont yn cynnal sisiwn blasu ar ei ddiwrnod chwaraeon On Friday 25th May Caterlink was at Parc Y Bont School holding a Taster Session on their sport day
 
 

Diwrnod Olimpics / Olimpics Day
17/05/2018Y mis yna rydym wedi cynnal Diwrnod Theme Olympics ar yr Ynys, lle roedd ysgol Llanbedrgoch wedi gwneud baddodyn 1af 2ail a 3ydd gyda bisgedi. This month we have held an Olympics Day Theme Day on the Island, Llanbedrgoch School did 1st 2nd and 3rd badges out of shortbread biscuits
 
 

Diwrnod Thema Ffraneg / French Theme Day
12/04/2018Bonjour tout le monde, mae Ysgol Llanbedrgoch wedo cael diwrnod theme Ffraneg, bwydlen oedd Cyw Iar Provencal a Crempig gyda saws siocled. Plant wedi mwynhau ac wrth ei bodd cael dweud ychydig o eiriau ffraneg, The French have arrived in Ysgol Llanbedrgoch with our theme day, serving Chicken Provencal and Pancakes with Chocolate Sauce. The children in the school thoroughly enjoyed the day and had lots of fun trying out some French words.
 
 

Diwrnodau Themau / Theme Days
12/03/2018Yn mis Mawrth mae Diwrnod Theme Arwr wedi ei gynnal yn yr ysgolion lle roedd rhai ddisgyblion wedi gwysgo fynu ac ein staff arlwyo yn Ysgol Fali. This month we held a superhero theme menu where some pupils dressed up along with the staff in the kitchen at Fali School
 
 

Dydd Gwyl Dewi St Davids Day
01/03/2018Rydym eto eleni wedi cael diwrnod theme Dydd Gwyl Dewi gyda Chinio Cig Oen a Bara Brith. Yn Ysgol Dwyran reodd yr rhieni wedi cael cynnig ddod am ginio lle roedd wedi ei mwynhau gan bawb This year we have celebrate St David Day with a Welsh Lamb Roast Dinner and Bara Brith. The parent of the pupils at Dwyran School were invited in for lunch and was enjoyed by all
 
 

Ysgol David Hughes School
22/02/2018Wythnos yma rydym wedi lansio bwydlen Mecsicanaidd yn Ysgol David Hughes. Plant i gyd wedi mwynhau ac bydd ar gael ar bod Dydd Mawrth This week we have launched a Mexican Menu at David Hughes School where a lot of the pupils enjoyed, this offer will be available every Tuesday
 
 

Sesiwn Blasu / Taster Session
05/02/2018Mis yna mae Sesiwn Blasu wedi cael ei gynnal yn Ysgol Dwyran This month a taster session was held at Ysgol Dwyran
 
 

Santes Dwynwen
25/01/2018Fel bod blwyddyn rydym wedi dathlu Santes Dwynwen This month we have again celebrated Santes Dwynwen
 
 

Menteision Ychwanegol / Added Benifts
23/01/2018Mae Adam Denny ein Cogydd Hyfforddiant wedi bod yn Ysgol Tywyn ac Y Borth yn cynnal sessiwn blasu dall gyda ddisgyblion blwyddyn 5 ac 6 Adam Denny our chef trainer has been in Y Tywyn and Y Borth school to hold a blind tasting session with the pupils at year 5 and 6
 
 

Cinio Dolig / Christmas Dinners
22/12/2017Mis yma mae Ysgolion Ynys Mon wedi bod yn dathlu yr Nadolig wrth cael cinio Nadolig This month Anglesey schools have been celebrating Chritmas by serving Christmas Lunches in the schools
 
 

Cystadlaeath Ty Gingerbread House Compertition
21/12/2017Mis yna mae Caterlink wedi cynnal cystadlaeath TY Gibgerbread ac yr enillwyr oedd Betty Hand Ysgol Y Tywyn. Caterlink held a Gingerbread House competition with month with Betty Hand Y Tywyn school was the winner.
 
 

Plant Mewn Angen / Childern In Need
17/11/2017Mae Ysgol Ynys Mon wedi cynnal diwrnod thema Plant Mewn Angen heddiw gyda bwydlen o Byrgyr Cig Eidion a Sglodion gyda Teisen Beffro Pudsey. Anglesey schools today have celebrated Children in Need with a theme menu of Burgers and Chips with Pudsey Shortbread
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Sessions
14/11/2017Y mis yma rydym wedi cynnal sesiynau blasu yn yr ysgolion canlynol Ysgol Talwrn ac Ysgol David Hughes. This term we have held taster sessions at the following schools, Talwrn and David Hughes.
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Sessions
23/10/2017Y mis yma rydym wedi cynnal sesiynau blasu yn yr ysgolion canlynol Ysgol Santes Fair, Ysgol Cybi, Ysgol Esceifiog, Ysgol Bryngwran, Ysgol Tywyn ac Ysgol Rhosneigr. This term we have held taster sessions at the following schools, Santes Fair, Cybi, Esceifiog, Bryngwran, Y Tywyn, and Rhosneigr
 
 

Diwrnod Eidaliaeth / Italin Day
19/10/2017Mae Ysgol Tywyn wedi dathlu diwrnod Eidaliaedd gyda bwydlen o Pasta Arrabatia Cyw Iar, Llysiau Rhost, Bara Tomato, a Hufen Ia i pwdin. Ysgol Tywyn Celebrated Italian Day with a menu of Chicken Pasta Arrabatia, Roasted Vegetables and Tomato Bread with Ice Cream for Dessert
 
 

Diwrnod Cymru / Welsh Day
12/10/2017Mae Ysgol Morswyn wedi dathlu diwrnod Cymraeg gyda bwydlen o Cawl Tatws a Cennin, bara ffres a Teisen Spwng wedi ei llywio yr un lliw ac yr urdd. Morswyn School celebrated Wales Day with a menu of Leek and Potato Soup with freshly baked bread and sponge cakes coloured with the urdd colours.
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Sessions
29/09/2017Y mis yma rydym wedi cynnal sesiynau blasu yn yr ysgolion canlynol Ysgol Llangoed Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Cemaes Ysgol Uwchradd Caergybi ac Ysgol Uwchradd Bodedern. This term we have held taster sessions at the following schools. Llangoed Gyfyn Llangefni Cemaes Holyhead High and Bodedern High School
 
 

Gardd Ysgol Goronwy Owen Garden
19/09/2017Mae Ysgol Goronwy Owen yn tyfu llawer o lysiau yn ei gardd ysgol. Ar pnawn Dydd Iau mae Gillian yr gogyddes yn mynd a rhwng 3 a 7 plentyn ir gardd. Maent wedi gwerthu rhywfaint I gasglu arian ac hefyd meant wedi goginio moron ac tatws ir plant cael gweld os mae wahaniaeth rhwng blas. Ysgol Goronwy Owen grow a lot of difference vegetables in their school garden. On Thursday afternoon Gillian the cook in charge tale between 3 to 7 children to the garden. They have sold some to raise money for the garden also Gillian as cooked the potatoes and carrots to see if the children can tall the difference in taste.
 
 

Sioe Mon / Anglesey Show
15/08/2017Roedd Caterlink gyda stondin eto llynedd yn Sioe Mon. Blwyddyn yma roedd Caterlink gyda cacenau I pobol cael blasu beth dyss ar gael yn dyddiol yn ysgolion Ynys Mon ac hefyd beic smwddi ir plant cael cyfle gwenud smwddis. Eto ddoeth JoJoe yno i weld y plant. Caterlink again had a stall at the Anglesey Show. This year we had cakes so parent could try and see what is on offer daily in Anglesey Schools also the smoothie bike was there where the children had a go at doing smoothies. Yet again JoJoe Crow came to see the children.
 
 

Eisteddfod
10/08/2017Gyda Eisteddfod Cynedlaethol yn Bodedern blwyddyn yna, oedd Ysgol Uwchradd Bodedern yn garedig iawn yn gadel I ni Caterlink cael ychydig o oriau drost dau ddiwrnod yn rhoid casenau allan ac eto roedd bwgan brain Jo Joe yno. With the Eisteddfod in Bodedern this year, Bodedern Secondary school kind enough to let us have a few hours over a couple of days to give out cake samples, JoJoe Crow came and visited
 
 

Ymweliad Bwgan Brain Jo Joe / Jo Joe Crow Visit
12/07/2017Y mis hon mae bwgan brain Jo Joe wedi bod yn yr ysgolion canlynol Dwyran, Esceifiog, Goronwy Owen, Talwrn, Llandegfan, Llangoed, Borth, Llangaffo, Bodorgan ac Henblas This month Jo Joe Crow has visited the following schools Dwyran, Esceifiog, Goronwy Owen, Talwrn, Llandegfan, Llangoed, Borth, Llangaffo, Bodorgan ac Henblas
 
 

LACA Finishin Touches
05/07/2017Eto bwlyddyn yma mae Elena Day o Ysgol Niwbwrch wedi cystadlu yn LACA Finishing Touches yn Birmingham ac wedi enill gwobr Aur ac Best in Class gyda cupcakes ac Efyd yn tarten ffrwyddau Again this year Elena Day at Niwbwrch school attended LACA Finishing Touches compertition and came home with Gold and Best in Class with her Cupcakes and Bronze in Fruit Tarts
 
 

LACA Finishing Touches
05/07/2017Eto blwyddyn yma mae Nia JOnes o Ysgol Y Borth wedi cystadlu yn LACA Finishin Touches yn Birmingham ac wedi dod adra gyda Arian yn cupcakes ac Tystysgrif teilyngdod yn tarten ffrwythau. Again this year Nia Jones attended LACA Finsihing Touches and came home with silver in cupcakes and certificate of merit in Fruit Tart
 
 

Sesiwn Bwyta yn Iach / Healthy Eating Session
27/06/2017Mae Ysgol Corn Hir, Ysgol Parc Y Bont,ac Ysgol Llanbedrgoch wedi cael sessiwn bwyta yn iach y gyd fynd gyda wythnos iach yr ysgol. Corn Hir, Parc Y Bont and Llanbedrgoch schools have had a health eating session that was done with the school as they were teaching health eating week
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Sessions
20/06/2017Mae Ysgol Corn Hir wedi cynnal sessiwn blasu I oll rhieni sydd gyda plant sydd yn dechre yno yn mis Medi Corn Hir School held a taster session to all new parents that theur children will be attending the school in September
 
 

Mabwysiadu Ysgolion / Adopt a School
16/06/2017Mae Ysgol Llanfawr ,Ysgol Rhosneigr ac Ysgol Tywyn yn cael Sesiwn am gwneud Bara y tymor hwn, roedd hyn yn cynnwys hyfforddwr cogydd Caterlink ddod ir ysgol ac yna phlant cael addysgu am fara, eu bod yn gallu cael gafael ar a gwneud eu hunain torth o fara a gafodd ei brofi ac yn coginio yn y gegin er mwyn iddynt fynd adref Ysgol Llanfawr,Ysgol Rhosneigr and Ysgol Y Tywyn all had a Bread making sessions this term, this involved a Chef Trainer from Caterlink to come to the school and taught groups of children about bread they were able to get hands on and make their own loaves of bread which was then proved and cooked in the kitchen and the children were able to take it home at the end of the day
 
 

Sesiwn Bwyta yn Iach / Healthy Eating Session
21/03/2017Mae Ysgol Talwrn a Ysgol Goronwy Owen wedi cael Sesiwn bwytan iach mis yma lle oedd yn cynnwys un Ysgol yn cael blasu yn dall i weld os oeddant yn gallu defnyddio holl sensories i weld yr hyn y maent yn ei fwyta Ysgol Talwrn and Ysgol Goronwy Owen have had a healthy eating workshop this month which involved one school having a blind tasting of different foods to see if they could use all their sensory to determine what they were eating.
 
 

Mabwysiadu Ysgol / Adopt a school
10/03/2017Mae Ysgol Llanfairpwll ac Ysgol Y Borth yn cael Sesiwn am gwneud Bara y tymor hwn, roedd hyn yn cynnwys hyfforddwr cogydd Caterlink ddod ir ysgol ac yna phlant cael addysgu am fara, eu bod yn gallu cael gafael ar a gwneud eu hunain torth o fara a gafodd ei brofi ac yn coginio yn y gegin er mwyn iddynt fynd adref Ysgol Llanfairpwll and Ysgol Y Borth both had a Bread making sessions this term, this involved a Chef Trainer from Caterlink to come to the school and taught groups of children about bread they were able to get hands on and make their own loaves of bread which was then proved and cooked in the kitchen and the children were able to take it home at the end of the day.
 
 

Pasg / Easter
07/03/2017Mae gwningen Pasg wedi ymweld ynys môn yn gynnar eleni au darparu llawer o cwningon Pasg ir plant ar ffurf helfa wyau Pasg, cawsom lawer o hwyl ac yn hapus i blant. The Easter Bunny has visited Anglesey early this year and has delivered lots of Easter bunnies to the children in the form of an Easter egg hunt. We had lots of fun and happy children.
 
 

Mabwysiadu Ysgolion / Adopt a School
01/02/2017Maer Flwyddyn Newydd wedi gweld dychwelyd Mabwysiadu Ysgol gydag Ysgol Rhosneigr yn gwneud sesiwn o sgiliau gwneud bara gydag un on hyfforddwyr cogydd Adam Denny. Aeth Adam i Ysgol Llanfawr i ddal y wers gyntaf gydar blynyddoedd 5 a 6 Maer sesiwn hon yn cynnwys plant yn defnyddio eu blas a synhwyraidd lle maent yn penderfynu ar y gwahaniaeth rhwng melys sur hallt a chwerw. Maent i gyd yn mwynhau eu hunain ac yn edrych ymlaen at eu sesiwn nesaf. The New Year has seen the return of Adopt a School, with Ysgol Rhosneigr doing a session of bread making skills with one of our chef trainers Adam Denny. Adam also went to Ysgol Llanfawr to hold the first Lesson with the years 5 & 6 This session involves the children using their taste and sensory, where they decide the difference between sweet sour salty and bitter. They all enjoyed themselves and look forward to their next session.
 
 

Diwrnod Tseiniaidd / Chinese Day
27/01/2017Dathlwyd Ysgol Rhosneigr flwyddyn y Rooster mewn steil gyda phlant guwisgo i fyny ac yr ystafell fwyta wedi ei haddurno mewn baneri a dreigiau Tseiniaidd lliwgar, lle cawsant bwydlen thema arbennig i groesawu y Flwyddyn Newydd. The year of the Rooster was celebrated in style in Ysgol Rhosneigr, with children dressing up and the dining room was decorated in colourful Chinese flags and dragons, where they had a special theme menu to welcome in the New Year.
 
 

Diwrnod Santes Dwynwen Day
25/01/2017Ar Dydd Mercher Ionawr 25, daddlodd Ysgolion Mon Ddiwrnod Theme Santes Dwynwen. On Wednesday 25th January the schools on Anglesey celebrated a Santes Dwynwen theme
 
 

Cystadleuaeth Dydd Gwyl Dewi / St Davids Day Compertition
13/01/2017Mae Caterlink wedi cynnal cystadleuaeth darlunio bwydlen i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Rydym isho ddeud diolch yn fawr i oll ddisgyblion a wnaeth gymeryd rhan, ond yn anffodus ond enillwyr roedden yn gallu dewis sef oedd yn waith caled i ni yn yr swyddfa. Fydd yr enillwyr yn cael ei enwi yn fuan. Caterlink held a competition on the Island for the pupils to create a menu to celebrate St David’s Day. We would like to thank all pupils that got involved, but unfortunately there we could only chose one winner which was very hard for us in the office. The winner will be announced shortly
 
 

Llyfr Ryseitiau / Recipe Book
06/01/2017Mae Caterlink wedi rhoi llyfr ryseitiau at ei gilydd ar gyfer rhieni on prydau mwyaf hoff. Os hoffech chi gael copi cysylltwch a ni ar 01248 750917 Caterlink have put together a recipe book for parents of our most favourite meals. If you would like a copy please contract us on 01248 750917.
 
 

Parch Thomas Ellis
22/12/2016Elaine Goswell o Parch Thomas Ellis Arddurnodd Elaine Goswell dros 100 o Cupcakes Nadolig fel rhodd ganddi i bob plentyn yn yr ysgol gan eu bod yn dathlu eu cinio Nadolig diwethaf yn Ysgol Parch Thomas Ellis. Bydd yr Ysgol yn gau ym mis Gorffennaf a bydd y plant yn cael eu symud i Ysgol Cybi ar gyfer dechrau y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi. Elaine Goswell From Parch Thomas Ellis Baked and decorated over 100 Christmas Cupcakes as a gift from her to each child in the school as they were celebrating their last Christmas Dinner in Ysgol Parch Thomas Ellis as it will be closing in July and the children will be moving to Ysgol Cybi for the start of the new school year in September.
 
 

Cinio Dolig / Christmas Lunch
16/12/2016Elena Cogyddes Ysgol Niwbwrch yn barod i ddarparu Cinio Nadolig Elena at Niwbwrch School ready for the Christmas Lunch service
 
 

Bwydlen Plant Mewn Angen / Chioldern in Need Menu
18/11/2016Wythnos yma mae Ysgol Ynys Mon wedi cynnal diwrnod thema Plant Mewn Angen This weekAnglesey schools had a Childern in need theme menu
 
 

Mabwysiadu Ysgolion / Adopt a School
15/11/2016Yn y tymor yma rydym wedi cynnal sesiynau mabwysiadu ysgol yn Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Tywyn ac Ysgol Kingsland. Roedd y plant yn cael blasu bwydydd gwahanol i weld a oeddent yn chwerw, melys, hallt neu sur. In this term we have held adopted a school sessions in Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Tywyn and Ysgol Kingsland. The children were given different foods to taste to see if they were bitter, sweet, salty or sour.
 
 

Diwrnod Thema / Theme Day
01/11/2016Wythnos yma mae Ysgol Dwyran wedi cynnal diwrnod thema Calan Geaf This week Dwyran Primary School held a Halloween Theme Day
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Sessions
17/10/2016Y tymor hwn rydym wedi cynnal sesiynau blasu yn yr ysgolion canlynol, Ysgol Rhosybol, Cemaes, Goronwy Owen, Rhosneigr, Y Parc a Ysgol Gynradd Amlwch This term we have held taster sessions at the following schools. Ysgol Rhosybol, Cemaes, Goronwy Owen Rhosneigr, Y Parc and Ysgol Gynradd Amlwch
 
 

Mabwysiadu Ysgolion / Adopt a School
29/09/2016Yn y tymor cyntaf yma rydym wedi mabwysiadu 2 ysgol arall sef Ysgol Rhosneiger ac Ysgol Y Borth. Bydd yr ysgolion hyn yn awr yn derbyn budd-daliadau ychwanegol, gydag Ysgol Y Borth cael eu sesiwn gyntaf ar 29 Medi ac Ysgol Rhosneigr cael yr un sesiwn ar 13 Hydref. Roedd y plant yn cael blasu bwydydd gwahanol i weld a oeddent yn chwerw, melys, hallt neu sur. In this first school term we have adopted a further 2 schools which are Ysgol Rhosneigr and Ysgol Y Borth. These schools will now receive added benefits, with Ysgol Y Borth having their first session on the 29th September which was taste and sensory and Ysgol Rhosneigr having the same session on 13th October. The children were given different foods to taste to see if they were bitter, sweet, salty or sour.
 
 

Sioe Mon / Anglesey Show
09/08/2016Roedd Caterlink gyda stondin eto llynedd yn Sioe Mon. Blwyddyn yma roedd Caterlink yn coginio bwyd poeth i ymwelwyr cael blasu ac gweld be sydd ar gael ar gynnig yn ddyddiol amser ginio yn Ysgonion Ynys Mon. Eto ddoeth JoJoe yno i weld y plant. Caterlink again had a stall at the Anglesey Show. This year we did things differently by cooking hot meals so people could see and taste what we have on offer daily in Anglesey Schools. Yet again JoJoe Crow came to see the children.
 
 

Noson Gwoburo Staff / Staff Awards Ceromeony
08/07/2016Blwyddyn yma mae Caterlink wedi cynnal noson gwoburo staff noson o hwyl wedi cael gan pawb This year Caterlink held an Awards Ceremony for the staff a night of fun had by all
 
 

Gwbor / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Beaumaris wedi cael gwbor weithio mewn Partneriaeth Beaumarais School had working in Partnership
 
 

Gwbor / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Rhosneigr wedi cael gwbor weithio mewn Partneriaeth Rhosneigr School had working in Partnership
 
 

Gwobr / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Syr Thomas Jones wedi cael gwbor weithio mewn Partneriaeth Syr Thomas Jones School had working in Partnership
 
 

Gwobr / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Gyfun Llangefni wedi cael gwbor yn prefformaid ariannol Llangefni Gyfun got an award in Financial Performance
 
 

Gwobr / Awars
08/07/2016Mae Ysgol Esceifiog wedi cael gwbor yn prefformaid ariannol Esceifiog got an award in Financial Performance
 
 

Gwobr / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Uwchardd David Hughes a Ysgol Y Tywyn wedi cael gwobr prefformaid Audit David Hughes and Y Tywyn School got a ward in Audit Performance
 
 

Gwbor / Awards
08/07/2016Yvonne Mcgrath wedi cael gwbor Cogyddes Cefnogi Yvonne Mcgrath had supply cook award
 
 

Gwbor / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Kingsland wedi cael gwbor yn nifer cinio Kingsland school had meal uptake award
 
 

Gwbor / Awards
08/07/2016Mae Ysgol Corn Hir wedi cael gobr yn Ysgol Y Flwyddyn Corn Hir School had an award in The School of the year
 
 

LACA Finishing Touches
07/07/2016Mae Elena Day o Ysgol Niwbwrch wedi cystadlu yn LACA Finishing Touches eto blwyddyn yma ac wedi dod adref gyda Aur ac Gorau yn y dosbarth gyda cupcakes ac Efydd yn pastai afal .Elena Day from Ysgol Niwbwrch attended the LACA Finishing Touches again this year and came home with Gold and Best in Class with her Cupcakes and a Bronze in her Apple Pie.
 
 

LACA Finishing Touches
07/07/2016Mae Nia Jones o Ysgol Y Borth wedi cystadlu yn LACA Finishing Touches eto blwyddyn yma ac wedi dod adref gyda Arian gyda cupcakes ac Tystysgrif Teilyngdod yn pastai afal . Nia Jones from Ysgol Y Borth attended the LACA Finishing Touches again this year and came home with Silver with her Cupcakes and a Certificate of Merit in her Apple Pie.
 
 

LACA Finishing Touches
07/07/2016Mae Alex Parkin wedi cysadlu am y tro gyntaf y lACA Finishing Touches y flwyddyn yma ac wedi dod adref gyda Arian gyda ei chacen. Llongyfarchiadau Alex Parkin attended the LACA Finishing Touches for the first time this year and came home with Silver in her covered sponge. Congratulations
 
 

Sesiwn Bwyta Yn Iach / Health Eating Session
14/06/2016Y tymor hon rydym wedi gwneud sesiwn bwyta yn iach gyda`r plant Ysgol Dwyran. Yn yr sesiwn roeddem yn dangos faint o siwgwr, olew ac halen sydd mewn gwahanol ddiodydd, siocled a creision. Hefyd roeddem yn sgwrsio am effaith mae hyn yn cael ar ein curf, I orffen y sesiwn roedd y plant yn cael cymusgu gwahanol cynhwysion rydym yn ddefnyddio wrth coginio yn y gegin ac wedyn yn cael ei blasu gyda `Dolphin Bananas. This term we held a Healthy eating session with the pupils at Dwyran School to demonstrate how much sugar,salt and oil there is in different drinks,chocolate and crisps, we discussed the impact of not having a healthy diet would have on our bodies, I finished the session by giving the children the opportunity to mix different raw ingredients used by the school cook to produce the food served at lunchtime, they were then given a sample of chocolate brownie to taste and were given a banana that had been made to look like a Dolphin to eat to show them that healthy eating can be fun
 
 

Diwrnod Picnic Day
13/06/2016Mae Ysgol Pentraeth wedi cynnal diwrnod Picnic ar dydd llun, roedd hyn oherwydd oedd yna diwrnod gwyrdd lee oedd ddim trydan yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol ar y diwrnod. Pentraeth school has a picnic day on Monday, as they were having a Green Day where they has no electric was allowed to be used all day.
 
 

Cystadlaeauth / Compertition
13/06/2016Gwnaeth Caterlink gystadlauaeth ar yr ynys lle roedd plant i ddylunio bwydlen thema. Lily o Ysgol Y Borth oedd un or enillwyr, lle bu’n gynllunio bwydlen Pizza Eog. Caterlink did a compertition on the Island where childern had to design a theme menu. Lily at Ysgol Y Borth was one of our winners where he designed a Salmon Pizza.
 
 

Ymweliad JoJoe Visit
10/06/2016Mae Bwgan Brain Jo Joe wedi bod allan yn ymweld Ysgol Gynradd Pentraeth. Roedd y plant wrth eu bodd i weld y bwgan brain gyfeillgar. Jo Joe Crow has been out visiting Pentraeth Primary School on the Island. The children were over the moon to see the friendly scarecrow
 
 

Sesiwn Blasu / Taster Session
09/06/2016Rydym wedi cynnal sesiwn blasu yn Ysgol Pentraeth yn yr wythnos dwythaf I rhieni ai plant sydd yn dechre yn mis medi. Rodd yr arborth yn positif iawn ac pawb yw weld wedi mwynhau. We have held a taster session at Pentraeth School in the last week for the parent of the new intake in September. We had positive feedback and everybody seemed to have enjoyed
 
 

Cystadlauaeth / Compertition
09/06/2016Gwnaeth Caterlink gystadlauaeth ar yr ynys lle roedd plant i ddylunio bwydlen thema. Rhys o Ysgol Cemaes oedd un or enillwyr, lle bu’n gynllunio bwydlen jyngl. Caterlink did a compertition on the Island where childern had to design a theme menu. Rhys at Ysgol Cemaes was one of our winners where he designed a jungle menu
 
 

Ysgol Rhosneigr
31/05/2016Lots of fun was had by all in Ysgol Rhosneigr when they decided to have a Pirate Day to celebrate the end of the exams. Jo Joe was invited and dressed up for the occasion, the kitchen made palm trees from carrots and peppers and crocodiles from cucumbers.
 
 

Ymweliad JoJo / Jo Joe Visits
13/04/2016Mae Bwgan Brain Jo Joe wedi bod allan yn ymweld Ysgol Gynradd Y Ffridd. Roedd y plant wrth eu bodd i weld y bwgan brain gyfeillgar. Jo Joe Crow has been out visiting Y Ffridd Primary School on the Island. The children were over the moon to see the friendly scarecrow.
 
 

Cogyddion Newydd / New School Cooks
11/04/2016Rydym wedi cael cogyddion newydd yn Ysgol Llangoed sef Alex Parkin, Ysgol Llandegfan ,Tracy Hogan ac Ysgol Llanfairpwll Bryony Mundy. Mae’r cogyddion wedi bod yn gwithio gyda ni ers ychydig o flynyddoedd. Hoffwn dymuno pob lwc iddynt yn ei swyddi newydd. We have had new cooks in Llangoed School Alex Parkin, Llandegfan Tracy Hogan and Bryony Mundy at Llanfairpwll School. All the cooks have been working for us for a few years and we would like to wish them all the best in their new role.
 
 

Ysgol Y Parc / Park School
11/04/2016Ymwelodd Jo joe a Ysgol Y Parc yng Nghaergybi ychydig cyn y Pasg er mwyn helpur plant i godi arian ar gyfer rhyddhad chwaraeon drwy wneud llawer o ymarfer corff iach fel dawnsio rygbi tenis a gwneud smwddi eu hunain ar y beic llawer o hwyl gan bawb. Jo joe paid a visit to Ysgol Y Parc in Holyhead just before Easter to help the children raise money for sport relief by doing lots of healthy exercise’s like dancing rugby tennis and making their own smoothies on the bike lots of fun was had by all.
 
 

Sesiynau Bwyta yn Iach / Health Eating Session
21/03/2016Rydym wedi cynnal Sesiynau Bwyta a Sesiynau Bwyta yn Iach yn Ysgol Llanbedrgoch, Llangaffo ac Moelfre ac Morswyn yn mis Mawrth. Yndilyn hynrydym wedi newid rhai pethau yn yr ysgolion yn dilyn adborth gan rhieni. Taster Sessions and Health Eating Sessions have been hold at Ysgol Llanbedrgoch, Llangaffo and Moelfre and Morswyn in March. Following the feedback we had off parents some changes have now been done in the schools.
 
 

Tymor Yma / This Term
12/02/2016Y tymor hwn rydym wedi cael diwrnod them Santes Dwynwen, Crempog ac Blwyddyn Newydd Tisneiaidd This term we have had the following theme days, Santes Dwynwen, Pancake and Chinese New Year
 
 

Text Santa
04/01/2016I gyd-fynd gydar Text Santa diwrnod Siwmper Nadolig. Penderfynodd Caterlink gwneud rhywbeth tebyg drwy naill ai yn gwisgo siwmperi Nadolig neu rywbeth Nadoligaidd ar y diwrnod i ddarparu cinio i plant ysgolion gynradd ac uwchradd ar Ynys Mon. Rhain a cymryd rhan rhodd punt rhai rhoid mwy tuag at elusen leol or enw 3D Kids.Mae Kids 3D yn weithio gyda plant 0-25 oed au teuluoedd yr Ynys gydag anableddau, gyda 3 prif ddigwyddiad y flwyddyn a digwyddiadau llai yn y canol. Mae eu hamcanion yn hyrwyddo cynhwysiant, sgiliau cymdeithasol ac annibyniaeth mewn amgylchedd hamddenol hwyliog.Rydym yn falch o gyhoeddi bod y wedi llwyddo i godi £ 178.00 i fynd tuag at yr achos teilwng hwn. To coincide with the Text Santa Christmas Jumper day. Caterlink here on Anglesey decided we would do something similar by either wearing Christmas Jumpers or something festive for that day to serve the Primary and Secondary School Children their luncheon. All of whom took part donated a pound towards a local charity called 3D Kids. 3DKids is dedicated to working for the islands children with disabilities aged 0-25 and their families, with 3 main events per year and smaller events in between. Their objectives are promoting inclusion, social skills and independence in a fun relaxed environment. We are pleased to announce that the event and our staff managed to raise £ 178.00 to go towards this worthy cause.
 
 

Sesiwn Blasu / Taster Session
19/10/2015Tymor yma rydym wedi cynnal sesiwn blasu yn Ysgol Dwyran ac Ysgol Y Borth . Rodd yr arborth yn positif iawn ac pawb yw weld wedi mwynhau. This term we have held a taster session at Dwyran School and Y Borth School. We had positive feedback and everybody seemed to have enjoyed
 
 

Sesiwn Bwyta yn Iach / Health Eating Session
19/10/2015Y tymor hon rydym wedi gwneud sesiwn bwyta yn iach gyda`r plant Ysgol Dwyran. Yn yr sesiwn roeddem yn dangos faint o siwgwr, olew ac halen sydd mewn gwahanol ddiodydd, siocled a creision. Hefyd roeddem yn sgwrsio am effaith mae hyn yn cael ar ein curf, I orffen y sesiwn roedd y plant yn cael cymusgu gwahanol cynhwysion rydum yn ddefnyddio wrth coginio yn y gegin ac wedyn yn cael ei blasu gyda `Dolphin Bananas. This term we held a Healthy eating session with the pupils at Dwyran School to demonstrate how much sugar,salt and oil there is in different drinks,chocolate and crisps, we discussed the impact of not having a healthy diet would have on our bodies, I finished the session by giving the children the opportunity to mix different raw ingredients used by the school cook to produce the food served at lunchtime, they were then given a sample of chocolate brownie to taste and were given a banana that had been made to look like a Dolphin to eat to show them that healthy eating can be fun
 
 

Ysgol Uwchradd Bodedern / Bodedern Scondary School
14/10/2015Y tymor yma Ysgol Uwchradd Bodedern wedi dathlu Cwpan Rygbir Byd ar ddydd Mercher 14 Hydref gyda bwydlen thema ac yn gwisgo i fyny mewn crysau rygbi Cymru, roedd yr Ystafell fwyta wedi haddurno a betheuach Cymreig, Mynychodd y Rhyngwladol Cymru George North yr ysgol o 11 oed o oed hyd at oed 16 mae cysylltiad arbennig rhwng y staff yn y gegin ar Ysgol gan eu bod yn falch iawn oi gamp gydar Sgwad Rygbi Cymru Bodedern High School celebrated the Rugby World Cup on Wednesday 14th October with a theme menu and dressed up in Welsh rugby shirts, The Dining room was decorated with Welsh paraphernalia, The Welsh International George North attended the School from 11yrs of age up to the age of 16, there is a special connection between the Staff in the Kitchen and the School as they are very proud of his achievement with the welsh Rugby Squad
 
 

Ysgol Uwchradd Bodedern / Bodedern Scondary School
14/10/2015Y tymor yma Ysgol Uwchradd Bodedern wedi dathlu Cwpan Rygbir Byd ar ddydd Mercher 14 Hydref gyda bwydlen thema ac yn gwisgo i fyny mewn crysau rygbi Cymru, roedd yr Ystafell fwyta wedi haddurno a betheuach Cymreig, Mynychodd y Rhyngwladol Cymru George North yr ysgol o 11 oed o oed hyd at oed 16 mae cysylltiad arbennig rhwng y staff yn y gegin ar Ysgol gan eu bod yn falch iawn oi gamp gydar Sgwad Rygbi Cymru Bodedern High School celebrated the Rugby World Cup on Wednesday 14th October with a theme menu and dressed up in Welsh rugby shirts, The Dining room was decorated with Welsh paraphernalia, The Welsh International George North attended the School from 11yrs of age up to the age of 16, there is a special connection between the Staff in the Kitchen and the School as they are very proud of his achievement with the welsh Rugby Squad
 
 

Sesiynau Balsu / Taster Sessions
18/09/2015Rydym wedi cynnal sesiwn blasu yn Ysgol Bodorgan yr wythnos hon. Roedd yr arborth yn positif iawn ac pawb yw weld wedi mwynhau. This week we have held a taster session at Ysgol Bodorgan. We had positive feedback and everybody seemed to have enjoyed.
 
 

Sioe Ynys Mon / Anglesey Show
02/09/2015Cafodd Caterlink cwpl o ddyddiau gwych yn Sioe Mon, a byddem i gyd yn hoffi ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i siarad a ni. Roedd yn wych i weld rhai wynebau newydd ond hefyd y rhai gwnaethom gyfarfod y llynedd fel y gallem esbonio sut mae prydau ysgol yn dod yn eu blaen ar yr Ynys. Hefyd talodd Bwgan Brain JoJoe ymweld ar sioe, ac gweld hen ffrindiau mae wedi cyfarfod yn yr ysgolion cynradd a digwyddiadau ar draws Ynys Môn. Rydym yn edrych ymlaen at sioe y flwyddyn nesaf Caterlink had a fantastic couple of days at the Anglesey Show and we would all like to thank everybody who took the time to speak to us. It was great to see some new faces but also those we met last year so we could explain how school meals are progressing on the Island. JoJoe Crow also paid a visit to the show and saw some old friends he has met in his time in the primary schools and events across Anglesey. We look forward to next year’s show
 
 

Mabwysiadu Ysgolion / Adopt a School
10/07/2015Mae Nick Weight wedi bod ar yr Ynys i weithio gydan tair ysgol a fabwysiadwyd Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Kingsland ac Ysgol Y Tywyn. Roedd y sesiwn gyntaf yn seiliedig ar flas, bydd dwy sesiwn mwy yn dechrau yn y flwyddyn ysgol newydd a bydd hyn yn parhau bob blwyddyn gydar ysgolion. Rydym hefyd yn chwilio am ysgolion newydd yw fabwysiadu yn y flwyddyn newydd os oes gennych ddiddordeb Adopt a School – Nick Weight has been on the Island to work with our three adopted schools Llanfairpwll School, Kingsland School and Y Tywyn School. The first session was based on taste. Two more sessions will start in the new school year and this will continue each year with the schools. We are also looking to adopting more schools in the new year if anyone is interested
 
 

LACA Finishin Touches
09/07/2015Da iawn ir holl ferched a ddaeth i LACA Finishing Touches, Elena Day Ysgol Niwbwrch, Nia Jones Ysgol Y Borth ac Sandra Taylor Swyddog Cymorth Iau. Rydym yn falch on holl gyflawniadau ond yn arbennig i Elena o Niwbwrch a enillodd Aur ac Gorau yn y dosbarth ar ei ymgais gyntaf Well done to all the ladies that entered into LACA Finishing Touches a national cake competition held in Birmingham N.E.C, Elena Day Niwbwrch School, Nia Jones Y Borth school and Sandra Taylor Junior Support Officer. We are proud of all our achievements but are particularly impressed by Elena of Niwbrwch who achieved gold and best in class on her first attempt
 
 

Diwrnodau Thema / Theme Days
08/07/2015Dyddiau Thema sydd wedi cael eu cynnal yn yr ysgolion y tymor hwn oedd Patagonia, Hawaiian, Americanaedd, Môr-ladron, a Diwrnod Picnic ac gwnaeth Bwgan brain JoJo gwneud ymweliad yn rhai or ysgolion. Theme Days that have been held in the schools this term were Patagonia, Hawaiian, American, Pirate, and a Picnic Day where some schools also have had a visit from JoJoe Crow.
 
 

Sesiynau Blasu / Taster Session
06/07/2015Tymor hon rydym wedyn cynnal sesiynau blasu yn yr ysgolion canlynol, lle roedd adborth phositif i gael gan oll. Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Parc Y Bont, Ysgol Pentraeth, Ysgol Llanigoch, ac Ysgol Santes Fair This term we have held taster session in the following schools, where we have received positive feedback by all. Llanfairpwll, Ysgol Parc Y Bont, Ysgol Pentraeth, Ysgol Llanigoch, and Ysgol Santes Fair.
 
 

Gwyl Plant ac Theulu
19/06/2015Ymwelodd Caterlink Gwyl Plant ac Theulu ar 19 a 20 Mehefin. Gwnaeth Bwgan brain Jo Jo wneud ymddangosiad. Cafodd pawb hwyl wrth cael cyfle ar y beic smwddi, ar gyfer yr ymwelwyr ir safle Mona. Roedd cacennau blasu a bara ar gael ac pawb wedi mwynhau yn wir, yn enwedig y criw ambiwlans St John’s oedd yn cadw i fyny eu hegni gyda teisen frau blasus. Caterlink visited Gwyl Plant ac Theulu on the 19th & 20th June. Jo Joe Crow also made an appearance. Fun was had by all with the smoothie bike making tasty smoothies for the visitors to the Mona site. We had taster cakes and bread which everyone really enjoyed, especially the St Johns ambulance crew who kept up their energy with our delicious shortbread.
 
 

Diwrnod Patagonia / Patagonia Day
12/06/2015Y tymor hwn rydym wedi bod yn Dathlu Diwrnod Patagonia ar draws yr ysgolion ar yr Ynys. Mae nifer o ysgolion Cynradd ac Uwchradd wedi bod yn dathlu 150 mlynedd ers ir hwyliodd y Mimosa o Lerpwl gydar hwylio gyntaf ar gyfer yr Ariannin. Gwysgodd Ysgol Uwchradd Bodedern i fyny mewn cymysgedd o gwisg ffansi Gymraeg a Ariannin, tra rhoddodd Ysgol Syr Thomas Jones y disgyblion ddewis o brydau traddodiadol Cymreig neu Sbaeneg. Bwyd blasus ac yn llawer o hwyl wedi cael gan bawb This term we have been celebrating Patagonia Day across the schools on the Island. A number of the Primary and all the Secondary Schools have been celebrating 150 years since the Mimosa set sail from Liverpool when they first set sail for Argentina. Bodedern Secondary School dressed up in a mixture of Welsh and Argentinian fancy dress, while Syr Thomas Jones School gave the pupils a choice of Welsh or Spanish traditional dishes. Tasty food and great fun was had by all.
 
 

Ysgol Gyfun / Gyfun Secondary School
10/06/2015Mae sylw arbennig i Avril ar tim yn Ysgol Gyfun lle er ei fod heb prif cogyddes ar gyfer y rhan fwyaf or flwyddyn academaidd wedi dal llwyddo i gael dim ond yr ail dystysgrif rhagoriaeth mewn ysgol uwchradd ar yr Ynys. Diolch am eich gwaith caled A special mention to Avril and the team in Gyfun School, where despite being without a head cook for most of the academic year they have been awarded the Second Certificate of Excellence in a secondary school on the island. Well done ladies and thank you for your hard work
 
 

Sessiwn Bwyta Yn Iach Ysgol Y Graig / Graig Primary School Healthy Eating Session
10/06/2015Hefyd yr wythnos hon rydym wedi gwneud sesiwn bwyta yn iach gyda`r plant Ysgol Y Graig. Yn yr sesiwn roeddem yn dangos faint o siwgwr, olew ac halen sydd mewn gwahanol ddiodydd, siocled a creision. Roeddem yn sgwrsio am effaith mae hyn yn cael ar ein curf, I orffen y sesiwn roedd y plant yn cael cymusgu gwahanol cynhwysion rydum yn ddefnyddio wrth coginio yn y gegin ac wedyn yn cael ei blasu gyda `Dolphin Bananas. Also this week we held a Healthy eating session with the pupils at Y Graig School to demonstrate how much sugar, salt and oil there is in different drinks, chocolate and crisps, we discussed the impact of not having a healthy diet would have on our bodies, I finished the session by giving the children the opportunity to mix different raw ingredients used by the school cook to produce the food served at lunchtime, they were then given a sample of chocolate brownie to taste and were given a banana that had been made to look like a Dolphin to eat to show them that healthy eating can be fun
 
 

Ysgol Y Graig - Graig Primary School
08/06/2015Yr wythnos hon yn Ysgol Y Graig maent wedi cynnal wythnos Iechyd a Ffitrwydd. Fe wnaethom fynychu ar Ddydd Llun gyda samplau bwyd a beic smwddi. This week at Ysgol Y Graig they have held a Health and Fitness week. We attended on Monday with food samples and the smoothie bike
 
 

Gerddi Ysgol / School Gardens
28/05/2015Mae yr ysgolion canlynnol wedi bod yn llwyddianus o gael cyllid o £500 o bunoedd gan Caterlink i helpu creu Gardd yn yr ysgol. The following schools have been successful in receiving £500 from Caterlink to help with the school garden project Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones Ysgol Y Parc Ysgol Y Bont Ysgol Parc Y Bont
 
 

Biwro Diogelwch Ewropeaidd / European Safety Bureau
27/05/2015Y tymor hwn maer ysgolion canlynol wedi cael tystysgrif o ragoriaeth gan gwmni archwilio allanol Biwro Diogelwch Ewropeaidd. This term the following schools have had a certificate of excellence from an external auditing company European Safety Bureau. Beaumaris Llangoed Borth Esceifiog David Hughes Dwyran Niwbwrch Tywyn Fali Llanfairpwll
 
 

Sesiwn Bwyta yn Iach Ysgol Rhosybol / Health Eating Session Rhosybol School
14/05/2015Y tymor hon rydym wedi gwneud sesiwn bwyta yn iach gyda`r plant. Yn yr sesiwn roeddem yn dangos faint o siwgwr, olew ac halen sydd mewn gwahanol ddiodydd, siocled a creision. Hefyd roeddem yn sgwrsio am effaith mae hyn yn cael ar ein curf, I orffen y sesiwn roedd y plant yn cael cymusgu gwahanol cynhwysion rydum yn ddefnyddio wrth coginio yn y gegin ac wedyn yn cael ei blasu gyda `Dolphin Bananas. This term we held a Healthy eating session with the pupils to demonstrate how much sugar,salt and oil there is in different drinks,chocolate and crisps, we discussed the impact of not having a healthy diet would have on our bodies, I finished the session by giving the children the opportunity to mix different raw ingredients used by the school cook to produce the food served at lunchtime, they were then given a sample of chocolate brownie to taste and were given a banana that had been made to look like a Dolphin to eat to show them that healthy eating can be fun
 
 

Ymddeol / Retierment Marian Owen
27/03/2015Mae Marina Owen or gwasanaeth cinio ysgol wedi ymddeol y mis hwn ar ol 43 mlynedd o wasanaeth gyda 15 or blynyddoedd hynny yn Ysgol Gymrag Morswyn. Rwyn siŵr y byddem i gyd yn hoffi ddymuno y gorau ar ei hymddeoliad hi. Bydd yn colli yn fawr iawn gennym ni yma yn y Swyddfa Ranbarthol ac mae ei chydweithwyr agos ar ysgol. Byddem hefyd yn hoffi i ddymuno pob llwyddiant fel olynydd Marina yn Beverley Jones i swydd y Cogydd yn y swydd Gofal. Mae Beverley eisoes yn gweithio yn yr ysgol sydd yn gwneud ir trosglwyddiad esmwyth o amgylch. Marina Owen Retired from the School Dinner Service this month after 43 years with 15 of those years at Ysgol Gymrag Morswyn. Im sure we would all like to wish her the very best on her retirement. She will be very much missed by us here in the Regional Office and her close work colleagues and the school. We would also like to wish Beverley Jones all the best as Marina’s successor to the post of Cook in Charge. As Beverley has already been working in the school it will make for a smooth transition all around.
 
 

Sesiwn Blasu / Taster Session
24/03/2015Rydym wedi cynnal sesiwn blasu yn Ysgol Talwrn yr wythnos hon. Roedd yr arborth yn positif iawn ac pawb yw weld wedi mwynhau. This week we have held a taster session at Ysgol Talwrn. We had positive feedback and everybody seemed to have enjoyed.
 
 

Sesiwn Bwytan Iach / Healthy Eating Session Y Borth
05/03/2015Y mis hon mae Caterlink wedi cynnal sesiwn bwyta yn iach yn Ysgol Y Borth. Yn yr sesiwn roeddem yn dangos i blant faint o sigwr olew ac halen sydd mewn wahanol dioydd, siocled ac creision. Hefyd redden yn sgwrsho am effaith mae hyn yn cael ar ei curf. Ond i orffen yr sesiwn roedd yr plant yn cael cymysgu wahanol cynhwysion rydym yn ei ddefnyddio wrth coginio yn yr gegin ac wedyn yn cael ei blaus gyda ‘Dolphin Bananas . This month Caterlink has held a healthy eating session at Y Borth School. In the session we demonstrate to children how much sugar salt and oil are in different drinks, chocolate and crisps. Also we talked about the impact this is having on their bodies. But I finished the session with children having the opportunity in mixing different ingredients we use when cooking in the kitchen and they had a taster with a Dolphin Banana.
 
 

Diwrnodau Them / Theme Day
03/02/2015Y mis hon ar yr 26 Ionawr ddathlwm Ddiwrnod Santes Dwynwen yn yr Ysgolion lle roedd yr fwydlen yn cynnwys Pei Cyw Iar a Chennin ac Teisen Gri. Roedd Debbie Cogyddes Ysgol Beaumaris wedi arddurno’r ffreutur fel y llun atodol hefyd roedd yn rhoid gwobrau allan ir plant. Rydym yn ffodus y tymor yma i ddathlu ail Gŵyl Gymreig sef Dydd Gwyl Dewi sydd yn disgyn ar y cyntaf o Fawrth. Cadwch eich llygad allan am ein bwydlen arbennig ar gyfer y dyddiad hwn, gyda phwdin Cymraeg syndod. This month we have celebrated Santes Dwynwen Day in the schools where we offered Chicken and Leek Pie with Welsh Cakes. Debbie the cook at Beaumaris School decorated the canteen and ran a raffle for prizes for the pupils. We are lucky this term as the second Welsh St David’s Day falls on the First of March. Keep an eye out for our special menu for this date, with a surprise welsh dessert.
 
 

Newyddion Diweddera / Recent News
27/11/2014Dros y misoedd diwethaf mae staff Ysgolion Cynradd a rhai or staff ysgolion uwchradd wedi mynychu Cyrsiau Diogelwch Bwyd a Iechyd a Diogelwch. Byddem hefyd yn hoffi rhoid gwybod i chi y bydd pob ysgol yn cael Cinio Nadolig drwy gydol mis Rhagfyr. Mae croeso i pob ddisgibyl fanteisio ar y cyfle i ddathlu gyda ni drwy gael y Cinio Nadolig. Gofynnwch ich ysgol pan fyddant yn cynnal rhai hwy. Hoffem ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth ers i Caterlink ddod ar yr Ynys 15 fis yn ol ac yn awyddus i ddymuno Nadolig Llawen. Over the past couple of months all Primary and some of the Secondary staff have attended Food Safety and Health and Safety Courses. We would also like to let you know that all schools will be serving their Christmas Lunches throughout December. All pupils are welcome to take the opportunity to celebrate with us by having the Christmas Lunch. Please ask your school when they are holding theirs. We would like to thank you all for your support since Caterlink came on to the Island 15 months ago and would like to wish you a Merry Christmas.
 
 

Tynor Newydd, Bwydlen Newydd, Disgyblion Newydd, New Term, New Menu, New Pupils
19/09/2014Tymor Newydd, Bwydlen Newydd, Disgyblion Newydd Mae ein bwydlen yr hydref bellach wedi dechrau ym mhob un on hysgolion cynradd. Mae hyn wedi bod yn llwyddiant mawr gyda hyd yn oed mwy o ddisgyblion yn manteisio ar y dewis o brydau ysgol ar yr Ynys. New Term, New Menu, New Pupils Our Autumn menu has now started in all of our Primary schools. This has been a great success with even more pupils taking up the choice of eating school meals on the Island.
 
 

Bwgan Brain JoJoe Crow Sioe Ynys Mon, Anglesey Show
19/09/2014Bwgan Brain JoJoe Crow yn Sioe Ynys Môn Y flwyddyn yma gwnaeth Caterlink a Bwgan Bran JoJoe ymweld â Sioe Môn, gyda samplau o fwyd on bwydlen ar cyfle i wneud smoothies ar y beic smwddi Caterlink. Hwyl cafodd pawb yn enwedig ein ddau Reolwr Cefnogi Busnes Bold a Dawn a oedd yn mwynhau cael y cyfle i siarad am y prydau gwych sydd gennym iw cynnig. Jo Joe Crow Anglesey Show Caterlink and JoJoe Crow paid a visit to the Anglesey Show this year, with samples of food from our menu and the chance to make smoothies on the Caterlink smoothie bike. Fun was had by all especially our two Business Support Managers Blod and Dawn who enjoyed the chance to talk about the great meals we have on offer.
 
 

LACA Finishin Touches Awards
09/07/2014Cystadlodd Sandra Taylor cygoddes mewn gofal Ysgol Goronwy Owen yn gystadleuaeth Finishing Touches LACA yn Birmingham ar 9fed o Gorffennaf 2014, lle cymroed hi rhan yn y categorau cacenau Cupcakes a Cacen Ddathlu Addurniadol. Roedd yn drydydd flwyddyn mae Sandra wedi cystadlu ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn Arian yn y Dathlu Cake Addurnol a Thystysgrif Teilyngdod gydar Cupcakes. Hoffem ddiolch i Sandra am ei holl waith caled ac ymdrechion a aeth i mewn i wneud cacennau hyn. Sandra Taylor the cook in charge at Ysgol Goronwy Owen entered the LACA Finishing Touches Competition in Birmingham on the 9th July 2014, in which she took part in the Cupcakes and Decorative Celebratory Cake category’s. This was Sandra 3 year entering this competition and we are very proud to announce that she received Silver in the Decorative Celebratory Cake Category and a Certificate of Merit with her themed Cup Cakes. We would like to thank Sandra for all her hard work and efforts that went into making these cakes.
 
 

Ysgol Uwchradd Bodedern / Bodedern Secondary School
01/07/2014Ar 1af o Orffennaf 2014, lansiodd Ysgol Uwchradd Bodedern opsiwn Egwyl Bora. Aeth y dewis egwyl bora i lawr yn dda iawn gydar disgyblion yn cymeryd mantais llawn o’r gynnyrch amrywiol sydd ar gael ac mae wedi parhau i dyfu. Os hoffech gael gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch an Swyddfa Ranbarthol ar 01248 750917 On the 1st July 2014 Bodedern Secondary School launched a Morning Break option. The new healthy options proved to be a huge success, with pupils who took full advantage of the various food and drinks on offer and it has continued to grow since the launch. If you would like information on what is on offer please contact our Regional Office on 01248 750917
 
 

European Safety Bureau
27/06/2014Rydym ni yn Caterlink yn trefnu i archwilwyr allanol Swyddfa Ddiogelwch Ewropeaidd, i archwilio ein hysgolion yn fflynyddol. Dechreuodd yr archwiliadau hun yn mis Mawrth a hyd yn hyd, hoffem longyfarch yr ysgolion canlynol ar gyflawni Tystysgrif Ardderchog mewn Ddiogelwch. Cenys Owen – Ysgol Dwyran Elena Day – Ysgol Niwbwrch Rebeka Caplin – Ysgol Rhosneigr Betty Hand – Ysgol Y Tywyn Yn ogystal, mae’r ysgolion canlynol i gyd wedi llwyddo i basio yr Archwiliadau Ddiogelwch. Ysgol Y Borth Ysgol Beaumaris Ysgol Llangoed Ysgol Esceifiog Ysgol Llanfairpwll Ysgol Llangaffo Ysgol Bodorgan Ysgol Gymuned Y Fali Ysgol Pencaernisiog Ysgol Parch Thomas Ellis Ysgol Morswyn Ysgol Uwchradd Bodedern Ysgol David Hughes Ysgol Gyfun Hoffem ddiolch I’r holl ysgolion am ei gwaith caled. We at Caterlink arranged for external auditors the European Safety Bureau, to audit our schools on a yearly basis. These audits started in March and to date we would like to congratulate the following schools on achieving a Certificate of Excellent in Safety Cenys Owen – Ysgol Dwyran Elena Day – Ysgol Niwbwrch Rebeka Caplin – Ysgol Rhosneigr Betty Hand – Ysgol Y Tywyn In addition the following schools have all successfully passed the Safety Audits. Ysgol Y Borth Ysgol Beaumaris Ysgol Llangoed Ysgol Esceifiog Ysgol Llanfairpwll Ysgol Llangaffo Ysgol Bodorgan Ysgol Gymuned Y Fali Ysgol Pencaernisiog Ysgol Parch Thomas Ellis Ysgol Morswyn Ysgol Uwchradd Bodedern Ysgol David Hughes Ysgol Gyfun We would like to thank all of the schools for their hard work.
 
 

Newidiadau Swyddfa Rhanbarthol / Restructuing of Regional Office
27/06/2014Ers Caterlink gymryd drosodd y Contract Môn ym Medi 2013, bu ychydig o newidiadau yn y Swyddfa Ranbarthol. Fel y gwyddoch benodwyd Michael Owen i Rheolwr Gweithrediadau, hefyd mae tîm rheoli yn y swyddfa wedi cael ei ailstrwythuro. Blodwen Hinton y Swyddog Cefnogaeth i Ysgolion Uwchradd wedi cael ei benodi i Rheolwr Cefnogi Busnes ar gyfer Ysgolion Cynradd i warchod Ysgolion gogledd yr Ynys. Mae Dawn Williams Rheolwr Cymorth Busnes wedi adlioli i reoli De yr Ynys. Rydym hefyd wedi penodi Gillian Roberts ein Cook Cyflenwi i Cogydd Hyfforddwr / Swyddog Cefnogi. Mae Gillian wedi bod yn gweithio gyda Ysgolion Ynys Môn ers 2010, yn gweithion bennaf gyda Ysgolion Cynradd. Mae hi bellach wedi bod yn ei swydd newydd ers Mis Mawrth, ac maen gweithio gyda Michael Owen wrth gefnogi gydag Ysgolion Uwchradd. Since Caterlink took over the Anglesey Contract in September 2013, there have been a few changes at the Regional Office. As you all know a new Operations Manager Michael Owen was appointed, also the management team at the office has been restructured. Blodwen Hinton the Support Officer for Secondary Schools has now been appointed as Business Support Manager for the Primary Schools to cover the North of the Island. Dawn Williams Business Support Manager for Primary Schools as now moved to manage the South of the Island. We have also appointed Gillian Roberts our Supply Cook to Chef Trainer / Support Officer. Gillian has been working with Isle of Anglesey Schools since 2010, working mostly with the Primary Schools. She has now been in her new role since March 2014, and is working with Michael Owen in supporting the Secondary Schools.
 
 

Bwgan Brain Jo Joe / Jo Joe Crow
07/04/2014Roedd wyneb newydd yn tim Caterlink yn yr wythnosau diwethaf. Mae Bwgan Brain Jo Joe wedi bod allan yn ymweld Ysgolion Gynradd ar yr Ynys. Roedd y plant wrth eu bodd I weld y bwgan brain gyfeillgar. Mae o wedi blino ar ol “high five”. Mae’n cymeryd seibiant am ychydig o fisoedd, ond bydd yn ol ar yr Ynys diwedd y tymor nesaf ac effallai mi wneith ymddangod yn Sioe Mon. There was a new face in the Caterlink team these past couple of weeks. Jo Joe Crow has been out visiting Primary Schools on the Island. The children were over the moon to see the friendly scarecrow. Although he is worn out after all the high five’s and fist pumps he has had to do. He is taking a break for a couple of months but will be back on the Island towards the end of next term and may me making an appearance at the Anglesey Show.
 
 

Newyddion Mis Mawrth / March News
05/03/2014Yn mis Mawrth roedd Nick Weight drosodd ar yr Ynys, lle oedd sesiynau blasu wedi cael ei gynnal yn Ysgol Y Ffridd ac Ysgol Kingsland. Roedd rhieni, plant ac athrawon wedi mwynhau’r bwyd a baratowyd ar eu cyfer. Dywedodd llawer orirni fod prydau ysgol llawer gwell nag y maent yn meddwl y byddent ac llawer yn dweud bod yn flasus iawn. We have had Nick Weight over to the Island this month. We held taster sessions at Ysgol Y Fridd and Ysgol Kingsland. Parents, children, teachers enjoyed the food prepared for them. A lot of parents commented that the school meals were much better than they thought they would be and one satisfied customer declared the meals “Delicious”
 
 

Cyflwyniad i Michael Owen eich Rheolwr Gweithrediadau newydd / Introducing Michael Owen your new Operations Manager
03/02/2014Yr wyf wedi eni a i fagu ar Ynys Mon hyd nes oeddwn yn fy arddegau ac yn gweithio yn y diwydiant arlwyo ers dros 20 mlynedd. Dechreuais fel Porthor Cegin i dalu fy ffordd drwy r brifysgol lle astudiais y Gyfraith. Mi gweithiais fy ffordd i fyny i ail cogydd cyn rhedeg nifer o fusnesau mawr a safleoedd-aml gan gynnwys bwytai a thafarndai gastro. Ar hyn o bryd rwy n astudio ar gyfer fy Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Yr wyf yn gobeithio fydd holl brofiad ac astudiaethau yn helpu i mi redeg contract llwyddiannus ar gyfer Ynys Mon. Yr wyf yn hynod o falch i ddychwelyd I r Ynys i weithio, fel mae fy n swyddi wedi mynd a fi ar draws y deyrnas unedig felly mae n dda cael bod nol gartref I was born and raised on Anglesey until I was a teenager and worked in the catering industry for over 20 year. I started out as a Kitchen Porter paying my way through university where I studied Law. I worked my way up to second chef before running several large and multisite businesses including restaurants and gastro pubs. I am currently studying for my Masters Degree in Business Administration. I hope all my experience and studies will aide me in running a successful contract for the Isle of Anglesey. I am really pleased to return to the Island to work as my job has taken me across the united kingdom so it is good to be back home.
 
 

Yr wythnos hon yn Ynys Mon
24/01/2014Yr wythnos hon yn Ynys Mon roedd gan bob ysgol cinio thema arbennig i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen, ac yn cael ei ddathlu yng nghymru ar 25 Ionawr i coffáu noddwyr saint cyfeillgarwch a chariad. Mae rhai lluniau o blant yn Ysgol Henblas mwynhau eu cinio. This week in Anglesey all schools had a special theme lunch to celebrate Santes Dwynwen Day, and is celebrated in wales on the 25th January to commemorates the patrons saints of friendship and love. There are some photos of children at Ysgol Henblas enjoying their lunch.
 
 

Cyflenwr Llechweed
03/01/2014Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi bwyd yn ethigol, yn economaidd a chan gyflenwyr gorau posibl Prydain a Chymru. We are committed to ensuring our food supply chain is ethical, economical and from the best possible British and Welsh suppliers
 
 


12/12/2013Mae Nadolig cyntaf Caterlink yn Ynys Mon wedi bod yn un brysur iawn, maent wedi bod yn barod Cinio Nadolig ar gyfer y disgyblion a r staff yr ysgol a r Llywodraethwyr ac yn rhai ysgolion rydym wedi darparu bwyd ir gymuned. Mae staff wedi bod yn brysur yn addurno r neuadd yr ysgol gyda cracers, balwnau. Mae rhai o r staff y gegin yn mynd y filltir ychwanegol ac wedi gwisgo i fyny yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Rydym bellach 4 mis i mewn I r contract newydd, ac mae r ymateb yr ydym wedi bod yn cael yn gadarnhaol iawn, ac rydym hefyd yn edrych ymlaen wrth lansio r fwydlen newydd yn y flwyddyn newydd. Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn canolbwyntio ar sesiynau blasu a bwydlenni dydd thema yn yr ysgolion, lle gallwm gynnig amrywiaeth o fwyd wahannol. Caterlink first Christmas on Anglesey has been a busy one, were they prepared Christmas Lunches for the Pupils and school staff and the Governors and in some schools we have served the local community. Staff have been busy decorating the school hall with crackers, balloons. Some of the Kitchen staff went the extra mile and dressed up at Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. We are now 4 months into the new contract, and the response we have been having is very positive, and we are also looking forward in launching the new menu in the new year. In the new year we will be focusing on taster sessions and theme day menus in the schools, were we can offer a variety of difference cuisine
 
 

Sesiynau Blasu Cinio Ysgol / Taster Session
03/10/2013Caterlink â rhieni, disgyblion a phroffesiynolwyr yn Ysgol Pencarnisiog i arddangos y cynnig prydau ysgol newydd, a gynhaliwyd ar y buarth ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Rhoddwyd y cyfle i rieni flasu samplau o seigiau o fwydlen Hydref newydd Caterlink a darganfod am y cynnyrch lleol yr ydym yn ei ddefnyddio Caterlink met with parents, pupils and careers at Ysgol Pencarnisiog to showcase the new school meal offer, held in the playground at the end of the school day, parents were given the opportunity to taste samples of dishes from the new Caterlink autumn menu and find out about the local produce we are using.
 
 

Croeso gan y Tim Cefnogi ar Ynys Mon - Welcome from the Support Team in Anglesey
26/09/2013Er mwyn cefnogi ein tim arlwyo ysgol Blodwen, Dawn, Susan a Lisa (y mae lluniau ohonynt yn y cefndir o r chwith I r dde) sicrhewch bod y disgyblion ar Ynys Mon yn derbyn cinio wedi ei baratoin ffres yn defnyddio cynnyrch lleol a thymhorol yn ddyddiol. Maent wrth law i gefnogi pob aelod o r tim i ragori yn eu gwaith i wneud amserau prydau yn flasus ac yn bleserus. To support our in school catering team Blodwen, Dawn, Susan and Lisa (pictured back left to right) ensure the pupils on Anglesey receive a freshly prepared lunch using local and seasonal produce daily. They are on hand to support every team member excel at their work to make meal times tasty and enjoyable.
 
 

Sesiynau Blasu Cinio Ysgol / School Lunch Taster sessions
26/09/2013Caterlink a rhieni, disgyblion a phroffesiynolwyr yn Ysgol Y Borth i arddangos y cynnig prydau ysgol newydd, a gynhaliwyd ar y buarth ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Rhoddwyd y cyfle i rieni flasu samplau o seigiau o fwydlen Hydref newydd Caterlink a darganfod am y cynnyrch lleol yr ydym yn ei ddefnyddio. Caterlink met with parents, pupils and careers at Ysgol Y Borth to showcase the new school meal offer, held in the playground at the end of the school day, parents were given the opportunity to taste samples of dishes from the new Caterlink autumn menu and find out about the local produce we are using.
 
 

Sesiynau Blasu Cinio Ysgol / School Lunch Taster sessions
19/09/2013Ar dydd mawrth cyfarfu Caterlink â rhieni, disgyblion a phroffesiynolwyr yn Ysgol Amlwch i arddangos y cynnig prydau ysgol newydd, a gynhaliwyd ar y buarth ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Rhoddwyd y cyfle i rieni flasu samplau o seigiau o fwydlen Hydref newydd Caterlink a darganfod am y cynnyrch lleol yr ydym yn ei ddefnyddio. Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn gadarnhaol iawn. Meddai un rhiant ‘Rwyf yn falch bod fy mhlant yn bwyta’n dda’ a gofynnodd un arall a allent ddod i ginio bob dydd. Mae mwy o’r sesiynau hyn wedi eu cynllunio ar gyfer y dyfodol ar Ynys Môn. On Tuesday Caterlink met with parents, pupils and careers at Ysgol Amlwch to showcase the new school meal offer, held in the playground at the end of the school day, parents were given the opportunity to taste samples of dishes from the new Caterlink autumn menu and find out about the local produce we are using. Feedback received was very positive one parent said ‘ I am pleased my children are eating well’ and another asked if they could come to lunch every day. More of these sessions have been planned for the future in Ynys Mon.
 
 

Môn yn cyhoeddi cytundeb prydau ysgol newydd
13/05/2013Mae’r darparwr newydd fydd yn paratoi prydau ysgolion Môn wedi derbyn sêl bendith disgyblion yn dilyn sesiynau blasu arbennig. Cyhoeddodd Cyngor Sir Ynys Môn heddiw (Dydd Llun, Mai 13) fod y cytundeb bum mlynedd wedi ei roi i Caterlink Cyf. Bydd y cwmni o Reading yn cychwyn paratoi prydau i bob un o 48 o ysgolion cynradd, pum ysgol uwchradd ac un ysgol arbennig o’r 1af o Fedi 2013. O dan y ddeddfwriaeth gyflogaeth bresennol, bydd staff cegin yr ysgol yn trosglwyddo’n awtomatig i gyflogaeth Caterlink o dan eu telerau cyflogaeth bresennol. Mae’r ysgolion a staff cegin eisoes wedi eu hysbysu nad oes unrhyw swyddi dan fygythiad. Yn dilyn proses hirfaith a chadarn, penderfynodd panel arfarnu oedd yn cynnwys cynghorwyr, uwch swyddogion, cynrychiolwyr prifathrawon, Swyddogion ac ymgynghorydd arlwyo annibynnol y Cyngor yn unfrydol y dylai’r cytundeb fynd i Caterlink Cyf. Cefnogwyd y penderfyniad hefyd gan gynrychiolwyr disgyblion o bob un o’r pum ysgol uwchradd a wahoddwyd i gymryd rhan mewn digwyddiad blasu bwyd. Dywedodd Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Môn, Dr Gwynne Jones, “Drwy gydol y broses dendro credir bod Caterlink wedi arddangos gallu i gyflwyno gwelliannau pellach hyd yn oed, gan gynnig prydau iach a maethlon, mwy o gaffael lleol, gwell hyblygrwydd a dewis, safonau gweithredu cryf a sefydlogrwydd ariannol - y cyfan er lles cynyddol plant ysgolion Ynys Môn. Ychwanegodd, “Hoffwn ddiolch i’r contractwr arlwyo presennol, Gwasanaeth Bwyd Eden, am eu holl waith caled mewn codi safonau prydau ysgol dros y bum mlynedd diwethaf. Hoffwn bwysleisio nad yw ein penderfyniad i newid darparwr yn dynodi unrhyw elfen o berfformiad gwael neu anfoddhaol ynddynt.”
 
 

Anglesey announces new school meals contract
12/05/2013Anglesey’s new school meals provider has been given the thumbs up by pupils after special food tasting sessions. The Isle of Anglesey County Council today (Monday, May 13th) announced that a new five year contract has been awarded to Caterlink Ltd. The Reading based company will start preparing meals for the Island’s 48 primary schools, five secondary schools and one special school from 1st September 2013. Under existing employment legislation, school catering staff will automatically transfer onto the Caterlink payroll under their present terms of employment. Schools and catering staff have already been reassured that no jobs are at risk. Following a lengthy and robust competitive tender process, an evaluation panel made up of senior councillors, officers, head teacher representatives and the Council’s independent catering consultant was unanimous in awarding the new contract to Caterlink Ltd. The decision was also backed by pupil representatives from all five secondary schools who were invited to join in a special food tasting event. Anglesey Director of Lifelong Learning, Dr Gwynne Jones, said, “Throughout the tendering process Caterlink clearly demonstrated its ability to deliver even further improvements in this important service, offering healthy and nutritious meals, more local procurement, better flexibility and choice, strong operational standards and financial stability - all aimed at increasing benefits for Anglesey school children.” He added, “We’d like to thank our current catering contractor, Eden Foodservice, for all their hard work in raising the standards of school meals during the past five years. I would like to stress that our decision to change provider does not indicate any element of poor or unsatisfactory performance in respect of our current provider.”
 
 

Diwrnod Franeg / French Theme Day 
 

Sesiwn Blasu Ysgol Parc Y Bont School Taster SessionAr Dydd Gwener 25 Fai roedd Caterlink yn Ysgol Parc Y Bont ar ddiwrnod chwaraeon yr ysgol yn cynnal sesiwn blasu On Friday 25 May Caterlink was at Ysgol Parc Y Bont where we held a taster session on their sport day
 
 

 


 

Hawlfraint / Copyright Caterlink 2019 Ewch i IACC wefan / Visit IACC Website | Ewch i Caterlink Gwefan / Visit Caterlink Website