Cartref

Newyddion

dewislen Cynnig

cyflenwi

Manylion Cyswllt

Home

News & Features

Menu & Food

Contact Details

 

 

 

Croeso i fwyd gwych yn Ysgolion Cyngor Sir Ynys Môn

Mae Caterlink yn eithriadol o falch  o fod yn darparu prydau i fyfyrwyr  yn  Ysgolion Cyngor Sir Ynys Môn o 1 Medi 2013. Mae’r wefan hon  wedi ei gwneud yn arbennig ar eich cyfer,  i chi allu gweld  yr holl fwydlenni newydd cyffrous, cyfarfod eich tîm, darganfod am yr hyn yr ydych yn ei fwyta.

Mae Caterlink yn ymroddedig i roi’r cyfle  i ddisgyblion / myfyrwyr   fwynhau  ac elwa ar ginio maethlon. Rydym yn falch o’n treftadaeth fwyd  sy’n arddangos ein hymroddiad i natur olrheiniadwy’r prydau yr ydym yn eu gweini. Rydym yn ymfalchïo mewn  defnyddio  cynnyrch ffres lleol, gyda’n bwyd i gyd  yn cael ei goginio a’i baratoi’n  ffres  ar y safle lle bo modd.

Beth sydd mor arbennig  ynghylch Caterlink?

 • Rydym yn frwdfrydig   ynghylch bwyd da ac amgylchedd yr ysgol.
 • Mae Caterlink wedi ennill nifer  o wobrau’n cynnwys  ‘Gwobr Wyau Da’ Trugaredd mewn Ffermio Byd-eang am ei ymroddiad i ffynonellu  dim ond wyau buarth Rhyddid Sicrwydd Ffermio’r  RSPCA .
 • Mae ein prydau cig yn bennaf   wedi eu paratoi’n ffres  ar y safle  ac wedi eu gwneud gyda  chig ffres  Tractor Coch/Sicrwydd Ffermio 
 • Mae ein bwyd i gyd yn cael ei wneud yn ddyddiol ar y safle yn defnyddio cynnyrch ffres lleol.
 • Mae ein rheolwyr a’n staff yn gyfeillgar ac, yn bennaf oll, yn hygyrch.

Rydym yn gwrando ar ein cwsmeriaid ac yn eu hannog yn weithredol i ddweud wrthym  beth y maent yn ei feddwl o’n gwasanaeth

 

 

Welcome to great food within the Isle of Anglesey County Council Schools

Caterlink are extremely proud to be providing meals to students within the Isle of Anglesey County Council Schools from 1 September 2013. This website has been specially made for you, to be able to view all the new exciting menus, meet your team, find out about what you are eating.

Caterlink are committed to giving pupils / students the opportunity to enjoy and benefit from a nutritious lunch. We are proud of our food heritage which demonstrates our commitment to traceability of the meals we serve. We pride ourselves in using fresh local produce, with all our food being cooked and prepared fresh onsite where possible.

What's so special about Caterlink?

 • We are passionate about good food the school environment.
 • Caterlink have won a number of awards including a Compassion in World Farming ‘Good Egg Award’ for its commitment to source only free range RSPCA Assured eggs.
 • Our meat main meals are freshly prepared on site and made with Red Tractor/Farm Assured fresh meat
 • All our food is made daily on-site using fresh local produce.
 • Our management and staff are friendly and, above all, accessible.
 • We listen to our customers and actively encourage them to tell us what they think of our service.

Hawlfraint / Copyright Caterlink 2019 Ewch i IACC wefan / Visit IACC Website | Ewch i Caterlink Gwefan / Visit Caterlink Website